Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej GOPS w Tychowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gopstychowo.naszbip.pl

Data publikacji strony internetowej: Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-06-21
Data publikacji strony internetowej: Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia

Na podstawie samooceny stwierdza się niezgodności lub wyłączenia, w tym: brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne, w wyjątkowych przypadkach brak tytułu, nieprawidłowe dokumenty PDF, częściowy brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, częściowe informacje czy elementy tekstowe przedstawiono wyłącznie w formie graficznej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

GOPS w Tychowie od dnia publikacji deklaracji dostępności będzie umieszczał prawidłowe zapisy na stronie www.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-11
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Jankowska.
E-mail: tychowo@naszops.pl
Telefon: 94 3115 676

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie
Adres: ul. Wolności 7
78-220 Tychowo
E-mail: tychowo@naszops.pl
Telefon: 94 3115 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1) Do budynku GOPS w Tychowie prowadzą 2 wejścia. Jedno wejście znajduje się od ulicy Wolności. Do wejścia prwadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Wzdłuż podjazdu znajdują się barierki umożliwiające podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się. Drugie wejście znajduje się od ulicy Kościelnej. Do wejścia prowadzą schodki z dwoma stopniami.

2) Siedziba GOPS w Tychowie znajduje się na I i II piętrze budynku.

3) Przed budynkiem od ulicy Kościelnej jest parking bez wyznaczonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

4) Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

5) W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób niwidomych i słabosłyszących. Brak tłumacza języka migowego.

6) W przypadku braku możliwości przyjazdu osobistego osoby niepełnosprawnej istnieje możliwość wizyty pracownika socjalnego w miejscu zamieszaknia po uprzednim kontakcie tel. 94 3115 674 lub 94 3115 676, email tychowo@naszops.pl

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 34

Utworzono dnia: 25.09.2020

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

28.09.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

25.09.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

25.09.2020, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Deklaracja dostępności