ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXVI/210/16

                                                                                  RADY MIEJSKIEJ  W TYCHOWIE

                                                                              z dnia 30 listopada 2016 r.

 

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W TYCHOWIE

ROZDział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie, zwany dalej ,, Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjna Gminy Tychowo, nieposiadającą osobowości prawnej, działającej w formie jednostki budżetowej. Dopuszcza się stosowanie skrótu w brzmieniu: ,, GOPS w Tychowie’’

 

§ 1. Statut Ośrodka określa formę prawną, organizacyjną oraz zasady jej funkcjonowania.

 

§ 2. Ośrodek działa na podstawie:

 1. Uchwały Nr XI / 56 / 90 Gminnej Rady Narodowej  w Tychowie z dnia 30 marca 1990 roku  w sprawie powołania jednostki budżetowej-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej               w Tychowie
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 5. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 6. Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.;
 7. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 8. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 9. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 10. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 11. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 12. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 13. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 14. innych aktów prawnych nakładających obowiązki i uprawnienia na jednostkę;
 15. niniejszego Statutu.

 

§ 3. 1. Siedziba Ośrodka mieści się w Tychowie przy ul. Wolności 7.

2.  Obszarem działania Ośrodka są granice administracyjne Gminy Tychowo.

3.  Nadzór i kontrolę finansową oraz merytoryczną sprawuje Burmistrz Tychowa, zwany dalej  ,,Burmistrzem’’.

4.  Nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski.

 

5. Szczegółową organizację Ośrodka, a także specyfikację i zakres funkcjonowania określa   regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna Ośrodka nadawane w drodze zarządzenia przez kierownika jednostki.

6.  Ośrodek używa pieczęci.

GMINNY OŚRODEK

POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Wolności 7, 78-220 TYCHOWO

tel./faks 94 311 56 74

NIP 672-113-78-15 REGON 003801373

ROZDZIAŁ II.
CELE I ZADANIA OŚRODKA

 

§ 4.  1.Ośrodek realizuje gminne zadania z zakresu pomocy społecznej, określone w ustawie o  pomocy społecznej oraz innych przepisach, polegające w szczególności na:

 1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń,
 2. pracy socjalnej,
 3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 4. analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
 7. wytaczaniu na rzecz osób potrzebujących powództwa o roszczenia alimentacyjne,
 8.  kierowaniu wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.
 9. koordynacji, opracowania i realizacji strategii,
 10. realizacji programów osłonowych i projektów socjalnych z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb,
 11. rozpatrywaniu skarg i wniosków osób ubiegających się o pomoc,
 12. sporządzaniu sprawozdań, analiz, ocen i informacji dotyczących realizowanych działań,
 13. realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady Miejskiej, innych.

2. Szczegółowe zadania Ośrodka określone są w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w art. 17. 1 i 18.1.

§ 5. Ośrodek współpracuje z organizacjami, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami  wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, służbą zdrowia oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu udzielania pomocy i doprowadzenia do integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

 

 

ROZDział III.
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA OŚRODKA

 

§ 6. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.

2.   Kierownik Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Tychowa.

3. Kierownik Ośrodka odpowiada przed Burmistrzem Tychowa za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wydatkowanie środków finansowo- rzeczowych.

 

§ 7. 1. Ośrodek prowadzi działalność zgodnie z kierunkami wytyczonymi przez Burmistrza Tychowa i w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

2. Kierownik ośrodka załatwia sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej zgodnie z odpowiednimi upoważnieniami Burmistrza Tychowa lub Rady Miejskiej w Tychowie.

3. Indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej załatwia poza kierownikiem ośrodka inna upoważniona osoba w zakresie objętym odpowiednimi upoważnieniami Burmistrza Tychowa lub Rady Miejskiej w Tychowie.

4. W przypadku nieobecności kierownika ośrodka jego uprawnienia i obowiązki przejmuje osoba wskazana i upoważniona przez kierownika jednostki.

§ 8. Na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Kierownik Ośrodka składa coroczne sprawozdanie Radzie Miejskiej w Tychowie , przedstawiając również potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 9. Do obowiązków i uprawnień Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

 1. zapewnienie właściwej organizacji pracy ośrodka,
 2. podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych,
 3. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, działań wobec dłużników alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 4. Przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego,
 5. Podejmowanie innych koniecznych decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności Ośrodka,
 6. Zawieranie kontraktów socjalnych.

      § 10. 1. Kierownik jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

      2. W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi.

      3. Kierownik i pracownicy zatrudnieni w Ośrodku powinni posiadać kwalifikacje określone    przepisami prawa oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

      § 11. Kierownik ustala zasady wynagradzania, premiowania i nagradzania pracowników w formie regulaminu wynagradzania wprowadzonego zarządzeniem kierownika.

 

 

 

ROZDział IV.
GOSPODARKA FINANSOWA I MIENIE

 

§ 12. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych, a w szczególności w ustawach o finansach publicznych i rachunkowości.

2. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

 

§ 13. Podstawą gospodarki finansowej jest coroczny plan finansowy uchwalony przez Radę Miejską obejmujący dochody i wydatki budżetowe przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek.

 

§ 14. Finansowanie zadań realizowanych praz Ośrodek następuje:

1) ze środków własnych Gminy;

2) z dotacji celowych z budżetu państwa;

3) z innych prawem dopuszczalnych źródeł.

 

§ 15. Mienie Ośrodka stanowią środki trwałe i przedmioty nietrwałe zakupione przez Ośrodek dla prowadzenia działalności.

 

ROZDział V.
PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 16. 1. Statut Ośrodka uchwala Rada Miejska w Tychowie.

2. Zmiany w statucie Ośrodka następuje w trybie jego uchwalenia.

§ 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

 

 

 

 

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1343

Utworzono dnia: 21.06.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

04.06.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

26.06.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut